Πανεπιστήμιο Πατρών, Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο atekerle@upatras.gr +302641074204

Καλλιέργεια Μικροφυκών σε μεγάλη κλίμακα και χρήση της παραγόμενης βιομάζας ως εναλλακτική πρώτη ύλη ιχθυοτροφής

Αντικείμενο του έργου AlgaFeed4Fish αποτελεί η διερεύνηση και η ανάπτυξη αποδοτικών μεθόδων και διεργασιών παραγωγής βιομάζας μικροφυκών των γενών Nannochloropsis, Isochrysis και Hematococcus, με σκοπό τη χρήση της έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία ως πρώτης ύλης για την παραγωγή ιχθυοτροφών υψηλής βιολογικής αξίας.

Οι ιχθυοτροφές που θα παραχθούν με την ενσωμάτωση της βιομάζας μικροφυκών θα ελεγχθούν ως προς τηνποιότητά τους και τη διατροφική τους αξία σε πειραματική εκτροφή λαβρακιού που θα χρησιμοποιηθεί ως«πρότυπη πιλοτική εκτροφή».

Αρχικά, θα πραγματοποιηθούν πειράματα εργαστηριακής κλίμακας με σκοπό τον προσδιορισμό τωνπαραμέτρων που θα οδηγήσουν στη βέλτιστη απόδοση της διεργασίας παραγωγής βιομάζας μικροφυκών. Θαεξεταστεί η επίδραση διαφόρων συνθηκών στον ειδικό ρυθμό αύξησης και στην ικανότητα βιοσύνθεσης καιπαραγωγής απαραίτητων θρεπτικών συστατικών για τους ιχθύες όπως πρωτεΐνες, αμινοξέα, λιπίδια (ειδικότεραπολυακόρεστα λιπαρά οξέα, polyunsaturatedfattyacids – PUFAs, DHA και EPA), πολυσακχαρίτες καιχρωστικές (κυρίως ασταξανθίνης και καροτενοειδών από μικροφύκη ικανά να βιοσυνθέτουν χρωστικές, όπως λ.χ. το Isochrysis και Hematococcus). Παράγοντες που θα μελετηθούν είναι η θερμοκρασία, η φωτοπερίοδος,η σύσταση του θρεπτικού μέσου και το pH. Επίσης, θα μελετηθεί η επίδραση της διοχέτευσης CO2 στηναύξηση και στη συσσώρευση λιπιδίων στα κύτταρα των μικροφυκών. Η παραγόμενη βιομάζα των μικροφυκώνθα επεξεργαστεί με διάφορες μεθόδους (χημικές και μηχανικές) προκειμένου τα θρεπτικά συστατικά πουπεριέχονται σε αυτήν να καταστούν βιοδιαθέσιμα στους ιχθύες.

Με γνώμονα τα αποτελέσματα των προαναφερθέντων πειραμάτων θα λάβει χώρα πιλοτικήκαλλιέργειαμικροφυκών σε μεγάλη κλίμακα, που θα περιλαμβάνει βιοαντιδραστήρες τύπου ανοικτής δεξαμενής ολικούόγκου 150 κυβικών μέτρων σε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας. Ένα ή περισσότερα στελέχη μικροφυκών που θαεπιλεγούν από τα εργαστηριακά πειράματα θα καλλιεργηθούν στους αντιδραστήρες πιλοτικής κλίμακας.

Κριτήρια επιλογής των στελεχών που θα καλλιεργηθούν και θα ελεγχθούν κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας σε μεγάλη κλίμακα είναι οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης, υψηλές αποδόσεις σε θρεπτικά συστατικά, ταχεία προσαρμογή στις μεταβολές των συνθηκών αύξησης και αντίσταση στις επιμολύνσεις από άλλους φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς, από βακτήρια και από πρωτόζωα-θηρευτές. Θα εφαρμοστεί η πλέον αποτελεσματική μέθοδος επεξεργασίας της βιομάζας των μικροφυκών που θα αναδειχτεί από τα πειράματα πιλοτικής κλίμακας πριν αυτή ενσωματωθεί σε διαφορετικά ποσοστά σε πειραματικά σιτηρέσια του λαβρακιού. Η υγεία και η ανάπτυξη των ψαριών λαβρακιού που θα διατραφούν με αυτά τα σιτηρέσια θα εκτιμηθεί σε σχέση με μάρτυρα που θα περιλαμβάνει υψηλή ενσωμάτωση ιχθυάλευρου σύμφωνα με τις τρέχουσες εμπορικές πρακτικές που εφαρμόζονται στις ιχθυοτροφές του λαβρακιού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο